مدارک لازم جهت اخذ ویـزای شینگن

مدارک لازم جهت اخذ ویـزای شینگن

مدارک لازم جهت اخذ ویـزای شینگن

شرایط صدور ویزای برخی کشورها:

آلمان
رواديد بستگان درخواست رواديد بايد شخصاً ارائه شود.

رسيدگي به درخواست رواديد به طول معمول 16 روز به طول مي‌انجامد.

دو نسخه فرم پر شده،

2 قطعه عكس جديد گذرنامه، شناسنامه،

گذرنامه و شناسنامه همسر، همين طور فتوكپي صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضي،

اصل و فتوكپي دعوتنامه (تعهد تقبل مخارج) براساس بند 84 قانون اتباع بيگانه توسط شخص دعوت‌كننده در آلمان و مدرك وضعيت اقامت وي.

– مداركي در مورد نحوه تقبل مخارج در مدت اقامت (فيش حقوق دعوت‌كننده غيره)

– مداركي در مورد داشتن وابستگي در ايران (سند خانه يا زمين) گواهي كار و درآمد غيره اصل و فتوكپي. بيمه مسافرتي براي تمام مدت اقامت (اصل و فتوكپي آن)

اشتغال به كار:

رسيدگي به درخواست رواديد به طور معمول 2 تا 3 ماه به طول مي‌انجامد.

مدارك:

سه نسخه فرم پر شده درخواست رواديد، 3 قطعه عكس جديد، گذرنامه معتبر، شناسنامه، گذرنامه متقاضي، اصل و فتوكپي مدارك مربوط به رابطه كاري (قرارداد كار و غيره) گواهي اشتغال به كار يا سابقه شغلي در ايران.

اتريش

الف) اقامت توريستي در اتريش

گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عكس جديد (از هر متقاضي و همراهان در گذرنامه) اصول دعوتنامه يا به عبارتي تعهدنامه‌اي كه در اتريش رسما توسط محضر تاييد شده باشد،

حكم فوق يا تاييد به ميزان درآمد دعوت كننده بيمه حوادث و بيماري تا سقف 52000 دلار صادر شده از جانب شركت بيمه ايران با آسيا، ترجمه سند ملك (تاييد شده توسط وزارت امور خارجه)

دفترچه حساب بانكي متقاضي به انضمام ترجمه آن.

ب) دعوتنامه تجاري،

گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه)

دو قطعه عكس جديد (از هر متقاضي و همراهان در گذرنامه)

اصل دعوتنامه يا به عبارتي تعهدنامه تجاري با مهر شركت، (تاييد محضر مورد نياز نيست)

ج) ترانزيت

گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه)

دو قطعه عكس جديد (از متقاضي و همراهان در گذرنامه) رواديد كشور مقصد اصل بليت هواپيما

سفارت اتريش ممكن است علاوه بر مدارك مذكور مدارك ديگري را نيز از متقاضي درخواست نمايد.

فتوكپي‌هاي كليه مدارك درخواستي نيز مي‌بايستي به سفارت ارايه شوند.
بررسي تقاضاي رواديد مي‌تواند 3 ماه به طول انجامد.

ايتاليا

مدارك لازم جهت درخواست رواديد توريستي از متقاضيان رواديد توريستي درخواست مي‌گردد
مدارك مورد نياز:

فرم، دو قطعه عكس، اصل و فتوكپي صفحه اول گذرنامه و ويزاهاي شنگن استفاده شده اصل فتوكپي شناسناه و ترجمه آن، دعوتنامه (نمونه دعوتنامه در قسمت ويزا موجود است)،

فتوكپي اجازه اقامت ميزبان، در صورت تغيير تابعيت دعوت كننده كپي شناسنامه ايتاليايي، رزرو بليت،

مدارك اشتغال به كار شامل:

اصل و كپي آن روزنامه رسمي مشترك+ ترجمه معرفي‌نامه و اصل ليست پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي مربوط به شش ماه گذشته،

همراه با كپي و ترجمه آن براي كارمندان بخش خصوصي. اصل و كپي كارت نظام پزشكي براي خانم‌هاي خانه‌دار متقاضي رواديد توريستي ارايه مدرك شغلي همسر الزامي است.

بخش ويزا اين حق را براي خود محفوظ نگه داشته تا در صورت لزوم هر مدرك ديگري را كه براي تكميل پرونده مناسب تشخيص مي‌دهد از متقاضي درخواست نمايد.

سوئيس

مقررات كلي:

درخواست رواديد بايد به كنسولگري يا سفارت سوئيس در محل اقامت متقاضي ارائه گردد.

(ماده 10 بند 1 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجيان) چنانچه درخواست رواديد به سفارتي به غير از سفارت محل اقامت ارائه گردد در صورتي كه دليل اين اقدام روشن نباشد آن سفارت مي‌تواند آن را رد نمايد.

بايد امكانات مالي كافي براي تامين مخارج زندگي خود در سوئيس كه بنا بر قاعده 100 فرانك سوئيس در روز كافي تشخيص داده شده است را در اختيار داشته باشيد

(ماده 1 بند 2 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجيان).

كنسولگري يا سفارت مي‌تواند درخواست اخذ ضمانت نمايد. رواديد منحصرا اجازه يك اقامت كوتاه مدت در سوئيس را خواهد داد مگر با اجازه صريح مقامات مسئول مربوطه (ماده 11 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجيان).

حداكثر مدت اقامت شما در سوئيس در رواديد صادره درج گرديده است. بدون داشتن مجوز لازم، نه مي‌توانيد در سوئيس كار كرده و نه بيشتر از سه ماه تحصيل كنيد (ماده 11 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجيان)

ماده 6- ضمانت

1- به عنوان وسيله‌اي جهت كنترل، چگونگي اقامت يك خارجي، مسئولين صدور رواديد مي‌توانند درخواست يك اعلام ضمانت كنند كه توسط يك شخص حقيقي يا حقوقي در سوئيس و داراي امكانات مالي امضاء شده باشد.
2- اين افراد مي‌توانند ضمانت كنند.
الف- اتباع سوئيس
ب- خارجي‌هاي داراي اجازه اقامت دائم يا موقت

ماده 10- درخواست رواديد

1- تبعه خارجي بايد درخواست رواديد خود را به وسيله فردي كه براي اين منظور پيش‌بيني گرديده است به نمايندگي مربوطه سوئيس در حوزه اقامت خود ارايه دهد، هرگونه استثنايي را در اين مورد اداره فدرال اتباع بيگانه تعيين مي‌نمايد.

2- درخواست رواديد بايد با ارايه مدرك سفر (گذرنامه) و در صورت درخواست با ساير مدارك اثبات كننده مقصود و چگونگي اقامت و يا ترانزيت مورد نظر همراه باشد.

علاوه بر مقررات لازم مندرج در بند 1 اتباع خارجي، متقاضي رواديد ترانزيت بايد

شرايط ذيل را براي اخذ رواديد عبور ترانزيت احراز كنند.

الف- ارايه مدرك سفر (گذرنامه) و رواديد لازم براي ترانزيت و ورود به كشور مقصد
ب- براي عبور ترانزيت ارايه بليت هواپيما تا مقصد اصلي الزامي است.

ماده 27- حمايت حقوقي

1- چنانچه تقاضاي رد و يا به حالت تعليق درآيد، اداره فدرال اتباع بيگانه سوئيس به درخواست متقاضي و در قبال پرداخت هزينه مربوطه اعلام نظر مي‌كند.
2- بنا بر قاعده درخواست فوق فقط موقعي مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه به هزينه مربوطه پيش پرداخت شده باشد.

مدارک لازم جهت اخذ ویـزای شینگن

لهستان

توريستي:

گذرنامه با حداقل يك سال اعتبار، تكميل فرم سفارت، 2 عكس توجه شود كه هزينه هر روز اقامت در لهستان برابر 50 دلار آمريكا است.
دعوتنامه براي ويزاي توريستي لازم نيست ولي چنانچه موجود باشد در تسريع كار كمك خواهد كرد.
تجاري: دعوتنامه براي همكاري تجاري داشته باشد.

نروژ
ويزاي توريستي ندارد.

ديدار از اقوام:

اقوام درجه يك احتياج به دعوتنامه ندارد. براي اقوام درجه 2 در صورت موافقت، دعوتنامه، 2 قطعه عكس، فتوكپي شناسنامه و گذرنامه از صفحه 2 تا 9 و نامه از محل كار كه در آن ميزان حقوق،

مدت مرخصي، حق بيمه و غيره ذكر شود. به انضمام يك پاكت نامه و تمبر زده شود به آدرس متقاضي و گيرنده كه در آن نوشته شده باشد. فرم سفارت،

تجاري:

دعوتنامه تجاري،

نامه معرفي از شركت و همچنين مدارك شركت، 2 قطعه عكس، فتوكپي شناسنامه و همچنين مدارك شركت، 2 قطعه عكس، فتوكپي شناسنامه و گذرنامه از صفحه 2 تا 9، تكميل فرم سفارت كليه مدارك بايد به زبان انگليسي نيز ترجمه شده باشد.

هلند
توريستي:

پاسپورت، شناسنامه متقاضي، 2 برگ كپي پاسپورت از صفحات مهمور و داراي ويزاي قبلي باشد.

يك عدد فرم ويزا براي هر پاسپورت، يك قطعه عكس براي هر نفر،

دعوتنامه با امضاء و مهر پليس و شهرداري محل، آخرين فيش حقوقي، معرف از هلند و شماره تلفن معرف در هلند، كپي پاسپورت يا اجازه اقامت معرف از هلند، گذرنامه قبلي اگر داشته باشيد،

مدارك معتبر براي اثبات توانايي مالي، بيمه‌نامه از هلند براي كل سفارت، بليت رفت و برگشت، ضمانت‌نامه دعوت كننده به برگشت متقاضي ويزا،

مدارک لازم جهت اخذ ویـزای شینگن

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۱۸ —- ۰۲۱۲۶۲۹۳۴۰۷نویسنده مطلب admin